Showbiz

Cười không điểm dừng khi nghe "Mr Cần Trô" Xuân Nghị phổ nhạc quân đội bằng giọng Phú Yên