Tags : nan giải bài toán nhà ở
  • TP.HCM: 5 năm tăng 1 triệu người, nan giải bài toán nhà ở

    TP.HCM: 5 năm tăng 1 triệu người, nan giải bài toán nhà ở

    Ước tính trung bình mỗi năm TP.HCM tăng thêm hơn 180.000 người và chỉ trong vòng 5 năm, số dân sẽ tăng hơn 1 triệu người. Nếu TP.HCM không đề ra các mô hình phát triển nhà ở đáp ứng tình trạng gia tăng dân số thì chỉ vài năm tới, nhu cầu nhà ở sẽ hết sức nan giải.