Hài Hước

Bốc đầu xe quá trớn, thanh niên ngã suýt chết