Thương lắm miền trung

Thực sự kiệt quệ rồi, họ cần lắm những tấm lòng sẻ chia...!
Video 7/21/2015 3:46:32 PM

vanai | Theo facebook