Video

Nga chất 40 tấn hàng cứu trợ trị giá 5 triệu USD lên phi cơ sang Việt Nam