Làm người phải biết giữ chữ tín, dù là trước mặt trẻ con

Chính người lớn phải biết nói chuyện giữ chữ tín, nếu không sẽ trở thành gương xấu dạy hư trẻ con.
Video 2/1/2016 3:07:55 PM

vanai | Theo Một Thế Giới