Thấy miếng ăn từ trên trời rơi xuống thì phải chạy thật nhanh

Nhiều người đã mừng rỡ khi tự nhiên có 'miếng ăn từ trên trời rơi xuống' đúng nồi nhà mình.
Hài Hước 4/29/2020 1:12:59 PM

Thanh Anh (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm