Tạm biệt chồng, em đi đây

Tạm biệt chồng, em đi đây

05/01/2016
Anh dừng lại trên con đường đó nhé, mẹ con em mạnh mẽ rẽ sang con đường khác đây. Dù em không còn là vợ anh thì hãy cho em quyền làm con người để còn làm mẹ của con em.