Là phụ nữ hãy thương lấy phụ nữ vì đời khắc nghiệt khôn cùng, còn đàn ông thì bạc bẽo lắm!

Là phụ nữ hãy thương lấy phụ nữ vì đời khắc nghiệt khôn cùng, còn đàn ông thì bạc bẽo lắm!

01/06/2017
Là phụ nữ, bạn phải đọc bài viết này ít nhất một lần để không còn phải khổ vì đàn ông nữa.