Cần làm gì khi bị rạch da, giẫm phải kim tiêm?

Cần làm gì khi bị rạch da, giẫm phải kim tiêm?

20/03/2017
Không phải hễ cứ bị phơi nhiễm với HIV là chắc chắn bị nhiễm HIV.