Clip: NSND Ngọc Giàu vào viện thăm soạn giả Viễn Châu

01/02/2016 21:56

Phút giây tâm sự của NSND Ngọc Giàu khi vào thăm soạn giả Viễn Châu và chia sẻ về chuyện đời chuyện nghề và ca giọng Huế cho ông nghe.

style="text-align: center;">

 

Thẻ: